UAPP

UAPP Ukrainian Association of Psychotherapists and Psychoanalysts
Group Analytical Section
() Baigusina Iryna (Vinnitza)
() Hazolyshyn Vladislav (Ternopil)
() Kovalenko Andrij (Ternopil)
() Korzh Sergii (Khmelnizkii)
() Kryvonis Tamara (Vinnitza)
() Levin Taras (Kyiv)
() Rybak Iryna (Khmelnizkii)
() Tychonova Olga (Simferopil)
() Chaban Oleg (Kyiv)
() Javorska Inna (Vinnitza)
() Janovskij Sergii (Simferopil)